خودکار فشاری سه گوش 423

خودکار قشاری

خودکار فشاری سه گوش 423

خوب است که بدانید!

 • ایمن در هواپیما - تثبیت فشار اتوماتیک جوهر برای جلوگیری از نشت آن در هواپیما
 • جوهر غیرقابل جعل - مطابق با ISO 12757-2
 • با طراحی ارگونومیک و قطور برای نگارش و نقاشی آسان و بدون خستگی

 • بدنه ارگونومیک سه گوش برای نگارش راحت و بدون خستگی
 • نگارش روان
 • دکمه به رنگ جوهر خودکار
 • جوهر غیرقابل جعل مطابق با ISO 12757-2
 • Airplane-safe: تثبیت فشار اتوماتیک جوهربرای جلوگیری از نشت آن در هواپیما

کد محصول: 423

رنگ ها

 • ۲
  ۲
 • ۳
  ۳
 • ۹
  ۹

قطر نوشتار

 • ۰/۳
  ۰/۳
 

انواع: